Διατύπωση Συμπερασμάτων

Διατύπωση Συμπερασμάτων στη Δικαστική Γραφολογία
Εφαρμογή στατιστικής κατά Bayes στις Εγκληματολογικές Επιστήμες

Όταν ολοκληρώνεται η γραφολογική εξέταση διατυπώνεται το συμπέρασμα σχετικά με τη γνησιότητα ή την πλαστότητα της εξεταζόμενης γραφής. Το συμπέρασμα διατυπώνεται λεκτικά και όχι σε ακριβές αριθμητικό ποσοστό πιθανοτήτων. Η Δικαστική Γραφολογία, όπως και οι περισσότερες αντίστοιχες επιστήμες (forensic sciences) είναι εμπειρική επιστήμη και όχι ποσοτική/αναλυτική. Συνεπώς δεν υπάρχει κάποιος μαθηματικός τύπος που να διατυπώνει αυστηρά μαθηματικά το ποσοστό βεβαιότητας. Στα πλαίσια της απόκτησης ενός κοινού και επιστημονικά αποδεκτού τρόπου διατύπωσης συμπερασμάτων, η Γερμανική Ομοσπονδιακή Αστυνομία (Bundeskriminalamt) όρισε αρμόδια επιστημονική επιτροπή να επεξεργαστεί το θέμα. Το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας είναι το σύγγραμμα των Norbert Köller, Kai Nissen, Michael Reiβ και Erwin Sadorf «Συμπεράσματα Πιθανοτήτων στις Πραγματογνωμοσύνες για τη Γραφή» στο οποίο περιγράφονται σαν αποδεκτές διατυπώσεις συμπερασμάτων οι ακόλουθες:

  • Πιθανότητα που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας: Το σύνολο των ευρημάτων αξιολογείται να έχει υψηλή αποδεικτική αξία και βρίσκεται σε απόλυτη συμβατότητα με την υπόθεσή μας (την γνησιότητα ή την πλαστότητα της εξεταζόμενης γραφής) σε όλες τις πτυχές.
  • Πολύ υψηλή πιθανότητα: Το σύνολο των ευρημάτων αξιολογείται να έχει υψηλή αποδεικτική αξία και βρίσκεται σε απόλυτη συμβατότητα με την υπόθεσή μας (την γνησιότητα ή την πλαστότητα της εξεταζόμενης γραφής) σχεδόν σε όλες τις πτυχές. Υπάρχουν μερικά ευρήματα που δεν είναι απολύτως συμβατά, αλλά δικαιολογείται η ύπαρξή τους από την μέθοδο έρευνας.
  • Υψηλή πιθανότητα: Το σύνολο των ευρημάτων αξιολογείται να έχει επαρκή αποδεικτική αξία και βρίσκεται σε γενική συμβατότητα με την υπόθεσή μας (την γνησιότητα ή την πλαστότητα της εξεταζόμενης γραφής) σχεδόν σε όλες τις πτυχές. Υπάρχουν μερικά ευρήματα που δεν είναι απολύτως συμβατά, και/ή είναι άσχετα με την υπόθεση αλλά μπορεί να δικαιολογηθεί η ύπαρξή τους από την μέθοδο έρευνας.
  • Ισχυρές τάσεις: Το σύνολο των ευρημάτων αξιολογείται να έχει επαρκή αποδεικτική αξία και βρίσκεται σε συμφωνία με την υπόθεσή μας (την γνησιότητα ή την πλαστότητα της εξεταζόμενης γραφής) σε αρκετές πτυχές. Υπάρχουν ευρήματα που δεν είναι συμβατά, και/ή είναι άσχετα με την υπόθεση αλλά μπορεί να δικαιολογηθεί η ύπαρξή τους από την μέθοδο έρευνας.
  • Τάσεις: Το σύνολο των ευρημάτων αξιολογείται να έχει σχετική αποδεικτική αξία και βρίσκεται σε συμφωνία με την υπόθεσή μας (την γνησιότητα ή την πλαστότητα της εξεταζόμενης γραφής) σε αρκετές πτυχές. Υπάρχουν ευρήματα που δεν είναι συμβατά, και/ή είναι άσχετα με την υπόθεση αλλά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ολοκληρωτικά η ύπαρξή τους από την μέθοδο έρευνας.
  • Αναποτελεσματικό Συμπέρασμα – non liquet: Το σύνολο των ευρημάτων είναι αντιφατικό και δεν εντοπίζεται κάποια τάση σχετικά με την υπόθεσή μας (την γνησιότητα ή την πλαστότητα της εξεταζόμενης γραφής). Υπάρχουν ευρήματα που δεν είναι συμβατά, και/ή είναι άσχετα με την υπόθεση και δεν μπορεί να ερμηνευτεί η ύπαρξή τους από την μέθοδο έρευνας.

Ας σημειωθεί ότι το συμπέρασμα που εμφανίζει «Πιθανότητα που αγγίζει τη βεβαιότητα» είναι το συμπέρασμα με την υψηλότερη δυνατή βεβαιότητα στο οποίο μπορεί να φτάσει ο δικαστικός γραφολόγος, προκειμένου να παραμείνει εντός επιστημονικών ορίων.
Σε αυτή την περίπτωση ο δικαστικός γραφολόγος είναι απόλυτα σίγουρος για το αποτέλεσμα.
Η χρήση του συμπεράσματος «Πιθανότητα που αγγίζει τη βεβαιότητα» αποτελεί την επιστημονικά ορθή διατύπωση της απόλυτης βεβαιότητας του Δικαστικού Γραφολόγου και δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας ή αβεβαιότητας στη διατύπωση συμπεράσματος.